x
privacitat
En compliment del que disposa la llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), i el Reglament General de Protecció de Dades – Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, La Brocada Serveis S.L., com a responsable del/s fitxer/s, informa que les dades personals que l'usuari facilitarà, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals puguem accedir durant la relació establerta, seran tractades en un/s fitxer/s degudament inscrit/s en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

La informació que ens pugui ser remesa s'incoporarà als sistemes d'informació de la Brocada Serveis S.L. Aquesta comunicació s'utilitzarà exclusivament per atendre a consultes i per mantenir-los informats de temes relacionats amb l'activitat. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seves dades, i de conformitat amb el que estableix l'article 6 de la LOPD, vostè atorga consentiment inequívoc a la Brocada Serveis S.L. perquè procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en l'apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d'acord amb la legislació aplicable.

L'accés a les seves dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial Decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les aquí autoritzades ni amb fins comercials o publicitaris, així com no podent-se cedir a terceres parts. En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició i, si és el cas, cancel·lació, mitjançant les eines de la pròpia web o comunicant-ho per correu electrònic a bagesterradevins@bagesterradevins.cat.